Utolsó módosítás: 2018. február 05.

 

 Könyvtárunkról

 

A Gyöngyösi Károly Róbert Campus könyvtárának története

 

1962-ben a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum megalakulásával egy időben hozták létre az iskola könyvtárát. A könyvtár 1962-től kezdhette el az állomány tudatos, tervszerű kialakítását, gyűjtését, feltárását és az olvasók rendelkezésére bocsátását. Kezdetben Dr. Szecskó Kálmán - az iskola első könyvtárosa - látta el a könyvtárosi teendőket.


Az 1971. évi 21. számú törvényerejű rendelet (XI/8.) előírta az egyetemi és főiskolai karok létesítését. A Minisztertanácsi határozat értelmében 1972-ben megszűnt a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikum Gyöngyösön, helyette illetve belőle megalakult a budapesti Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kara. A Főiskolai Kar létrehozását lehetővé tették a tárgyi és személyi feltételek. 1971-ben készült el a felsőfokú technikum új épülete a Mátrai úton. Ebben az új épületben 1972-ben indult meg a főiskolai oktatás. Itt kapott helyet a főiskola könyvtára is.


Az új épületbe költözéssel új fejezet kezdődött a könyvtár történetében. A régi épületben nyomasztó helyhiány volt. A főiskola új épülete és a benne kialakított könyvtár a '70-es években korszerűnek számított. A könyvtári olvasóterem, a folyóirat-olvasó és a kölcsönző egy légtérben helyezkedett el. Az olvasóterem 20 fő részére biztosított nyugodt, kényelmes felkészülési lehetőséget a vizsgákra és a kutatómunkához.
Az új szakok (szőlő-és zöldségtermesztés) beindításával szükségessé vált a szakirodalmi művek, a hazai és külföldi folyóiratok szélesebb körű gyűjtése. Az állomány gyarapításához szükséges anyagi fedezetet a kar vezetősége folyamatosan biztosította a könyvtár részére. Lehetővé vált a kézikönyvtári anyag fejlesztése és a hiányos állományrészek visszamenőleges kiegészítése.
A teljes állomány ekkor: 12.500 könyvtári egység, túlnyomórészt mezőgazdasággal kapcsolatos szakirodalom, és az akkor aktuális politikai, és szépirodalmi művek voltak.
A könyvtárba 110 különböző magyar és 22 fajta idegen nyelvű folyóirat járt. Nagy előrelépést jelentett az előző évekhez képest az időszaki kiadványok számának növekedése.
Minden oktató-kutató munkának, szakmai továbbfejlődésnek alapkövetelménye a szakmai lapokkal való megfelelő ellátottság és ezeknek a könyvtárlátogatók rendelkezésére bocsátása. Az állományról betűrendes-, szak-és raktári katalógus készült.


Az állomány gyarapodásával lehetőség nyílt a tanszéki gyűjtemények kialakítására. A tanszékek igényeit felmérve, a számukra fontos kézikönyveket feldolgozva, kölcsönző-kártyákkal ellátva hozták létre a tanszéki könyvtárakat. A tanszékeken általában a tanszékvezető látta el a „kölcsönzési" feladatokat. A tanszéki állományok pótlása, cseréje, új szakkönyvekkel való ellátása folyamatosan történt. Majdnem 20 év telt el, amikor a könyvtár bővítésére került sor. A terület 240 m2-re való növelése elkerülhetetlen volt a megnövekedett állomány és a könyvtárlátogatók számának növekedése miatt. A nagyobb területen kialakítottak egy 49 m2-es olvasótermet 26 férőhellyel, egy 15 m2-es feldolgozó-helyiséget és egy 22 m2-es raktárhelyiséget.
A raktárhelyiség még így is kevésnek bizonyult. A bekötött folyóiratok régi példányai, a szakdolgozatok és a doktori disszertációk a könyvtár melletti két raktárhelyiségben kerültek elhelyezésre. Az iskola pincéjében levő tárolóban a bekötésre nem kerülő folyóiratokat, napilapokat és a selejtezésre váró könyveket őrizték.


A kölcsönző 114 m2 -re bővült, és lehetőség nyílt egy 31 m2-es folyóirat-olvasó kialakítására. A könyvtárat új könyvtári polcrendszerrel, olvasóasztalokkal, kölcsönző-pulttal rendezték be, a folyóirat-olvasóban kényelmes fotelek kerültek elhelyezésre. A könyvtár az átalakítás után kapott egy fénymásoló gépet, ami a könyvtári szolgáltatásból nagyon hiányzott. A könyvtári dokumentumok helyben történő másolása tette indokolttá a gép beszerzését.
1998-ban a könyvtár 8 darab számítógépet nyert a TEMPUS pályázatán, ezzel megkezdődhetett az informatikai fejlesztés. Négy számítógépen biztosítottak Internet-hozzáférést a hallgatóknak, három számítógépet a könyvtárosok munkagépként üzemeltettek, és egy szerver biztosította a zavartalan működésüket.


A főiskola 1,7 millió forintért megvásárolta a TINLIB könyvtári szoftver alapmodulját:
adminisztrációs, katalogizáló és OPAC modulokat.
A TINLIB megvásárlásával kezdődött meg a dokumentumok számítógépes adatfeldolgozása. Évekig tartott a könyvtári dokumentumok gépi feldolgozása. Az adatok rögzítésében polgári szolgálatos katonák segítettek.
Az Országgyűlés a felsőoktatási intézmények átalakulásáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény módosításáról alkotott 1999. évi LII. Törvénnyel 2000. január 1-jei hatállyal létrehozta a Szent István Egyetemet, Gödöllői székhellyel (Állatorvostudományi Egyetem, Kertészeti Egyetem Élelmiszeripari-, Kertészeti-, Tájépítés és Vidékfejlesztési Kara, gyöngyösi Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Ybl Miklós Főiskola, Jászberényi Főiskola jogutód intézménye). A felsőoktatás integrációja, a Szent István Egyetemhez tartozás, a könyvtárak szemléletváltását hozta magával.
Az egyetemi tagkönyvtárak új feladati közé tartozott a szolgáltatások fejlesztése, minőségének folyamatos javítása. Elérendő cél lett, egy közös virtuális katalógus létrehozása, ami az esélyegyenlőség alapján minden oktató, kutató és hallgató számára valamennyi tagkönyvtárból elérhető, lekérdezhető legyen. A közös katalógus létrehozásához az alapot a TINLIB integrált könyvtári rendszer biztosította, mellyel már a tagkönyvtárak, így a gyöngyösi főiskolai kar könyvtára is rendelkezett.


2003-ban a könyvtár állománya mintegy 30.000 kötet, melynek 90%-a szakkönyv, a többi szépirodalom. A könyvtár 170 különféle időszaki kiadványra, a külföldi lapok közül 20-féle szakfolyóiratra fizetett elő.
A tanszéki letéti könyvtárak (Idegen nyelvi lektorátus, Tass-pusztai könyvtár) állomány frissítését, katalogizálását a központi könyvtár látta el.
2007 fordulópont a könyvtár történetében.
A Károly Róbert Főiskola Intézményfejlesztésének során a központi épület és a Gazdasági és Matematikai Tanszék átalakítását, bővítését tervezte. E programmal indult a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása" pályázaton. A legfontosabb célok a következők voltak: a tanulást szolgáló közösségi terek létrehozása, gyakorlatorientált oktatói és képzési terek létrehozása, fejlesztése, akadálymentesítése, informatikai fejlesztése.
Ehhez kapcsolódott a főiskola könyvtárának átalakítása is a főépületben meglévő könyvtár területének jelentős bővítésével. Ez a bővítés részben a főépület más célra használt, kapcsolódó tereinek felhasználásával, részben újak építésével valósult meg.


A könyvtár fejlesztésével az volt a cél, hogy a könyvtár valóban a főiskola információs központja legyen. A fejlesztés előtti könyvtár területe, felszereltsége, állománya és lehetséges szolgáltatásai nem feleltek meg a korszerű követelményeknek.
2007 novemberében került átadásra a főiskola több felújított létesítményeivel együtt a könyvtár új épülete.
Az épület térrendszere adta lehetőségeket kihasználva és újabb terek hozzáépítésével a hallgatók, az oktatók, a munkatársak és a város-, régió lakosai számára vonzó, nyitott, jól átlátható, barátságos és akadálymentesített kétszintes könyvtárat alakítottak ki. Fontos szempont volt, hogy a mozgásukban korlátozott hallgatók, könyvtárlátogatók is biztonsággal, szabadon és önállóan használhassák a könyvtárat illetve annak szolgáltatásait is igénybe vehessék.


A két szint közti szabad mozgást, a mozgássérültek számára beépített lift biztosítja.
Az alapterület 260 m²- 1154 m²- re bővült. A könyvtár két szintjén összesen 130 ülőhely, 19 számítógép és egy esélyegyenlőségi számítógép van. Az esélyegyenlőségi program keretében a fogyatékkal élők, vakok és gyengén látók számára, ez a speciális számítógép biztosítja az internet használatát.
A földszinten ruhatár, feldolgozó irodák, tágas és világos kölcsönző tér, folyóirat-olvasó, kutatószoba helyezkedik el.
Az alsó szinten olvasói tér és egy tömörraktár került kialakításra. A tömörraktárban kerültek elhelyezésre a szakdolgozatok, a bekötött folyóiratok és a régi könyvek gyűjteménye.
A tömör-raktár alkalmas a dokumentumok rendezett és hozzáférhető tárolására, megőrzésére.
2008 őszén a TIOP-1.2.3./08/1" pályázaton a könyvtár sikeresen vett részt. Az informatikai eszközök cseréjét, felújítását valósította meg a könyvtár.
2011 évben a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0021 (Összehangolt olvasáskultúra - infrastruktúra fejlesztés az élethosszig tartó tanulás érdekében) pályázat nyertes programja is népszerűsítette a könyvtárat.

 


< Vissza